• ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • COOKIES
  • ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

Έχουμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε μία παραγγελία.

H εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να σας αποστείλει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε υποβάλει σε παραγγελία σας

Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον αγοραστή τα εμπορεύματα με τους κάτωθι όρους.

Τυπικά η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται στην έδρα μας παρουσία του πελάτη ή εκπροσώπου του.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν δύναται να παρευρεθεί στην παράδοση στην έδρα μας ανεξαρτήτως του πωλητού, τα εμπορεύματα ταξιδεύουν, φορτώνονται και εκφορτώνονται για λογαριασμό και κίνδυνο του αγοραστή. Υποχρεούται δε, να ελέγξει τα εμπορεύματα εντός 5 ημερών, να επικοινωνήσει για όποια εμπορεύματα χρήζουν επισκευής ή αντικατάστασης με δικά του έξοδα. Εάν η ευθύνη της ελαττωματικότητας των εμπορευμάτων αποδειχθεί ότι είναι του πωλητού, τότε αυτός οφείλει να τα επισκευάσει ή ακόμα να τα αντικαταστήσει ώστε να πληρούν τους όρους.
Τα χρώματα των εμπορευμάτων, πιθανόν να έχουν αποκλίσεις από τις εικόνες της ιστοσελίδας και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις αποκλίσεις. Φωτογραφίες κύριων προϊόντων που τυχόν έχουν μέσα τους διακοσμητικά και άλλα αξεσουάρ δεν συνοδεύονται με το προϊόν και κατ’ επέκταση δεν πωλούνταν, βρίσκονται στην εικόνα μόνο για λόγους αισθητικής. Οι διαστάσεις των προϊόντων αναγράφονται κατά προσέγγιση και μόνο για λόγους ενημέρωσης. Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να είναι ενδεικτικές. Εάν η συσκευασία των εμπορευμάτων ανοιχτεί και δεν υπάρχει πρόβλημα ελαττώματος τα προϊόντα δεν επιστρέφονται.

Κάθε αλλαγή στους όρους συντελείται μόνο γραπτώς και εφόσον είναι δυνατόν για τον πωλητή. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει τα εμπορεύματα εφόσον δεν υπάρχουν οι ανάλογες πρώτες ύλες και λοιπά, αλλά αντιστοίχως οφείλει να ενημερώσει τον αγοραστή και να βρουν από κοινού την ανάλογη λύση.
Εφόσον η παραγγελία ληφθεί από παραγγελιοδόχο, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία για διάφορους λόγους αδυναμίας ανεξαρτήτως του πωλητού. Υποχρεούται όμως στην επιστροφή της προκαταβολής, εάν η καθυστέρηση παράδοσης είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών.
Ο αγοραστής υποχρεούται να έχει τους χώρους για να παραλάβει τα εμπορεύματα στη συμφωνηθείσα ημερομηνία. Διαφορετικά εκφορτώνεται ευθύνη του αγοραστού, ακόμη και σε υπαίθριο χώρο, Ή εφόσον φυλαχθούν στην αποθήκη του πωλητού οφείλει ο αγοραστής να πληρώσει 10% επιπλέον της αξίας των εμπορευμάτων για κάθε μήνα φύλαξης το πολύ έως 3 μήνες. Κατόπιν δε ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να εκποιήσει τα εμπορεύματα χάνοντας ο αγοραστής την προκαταβολή.
Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει και ακυρώσει την παραγγελία, χάνει την προκαταβολή, ο δε πωλητής μπορεί να διαθέσει τα εμπορεύματα ελεύθερα χωρίς άλλη προειδοποίηση και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για κάθε αποδεικνυόμενη ζημιά λόγω μη εκτελέσεως συμβάσεως.

H Eταιρεία παραδίδει πάντα επί του πεζοδρομίου εκτός και έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων διαφορετικά.

Εάν η συναλλαγή δεν είναι εξ ’ολοκλήρου μετρητοίς ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων, ενώ ο αγοραστής έχει μόνο την χρήση των εμπορευμάτων και μόνο στο χώρο που παραδόθηκαν.
Περιέχονται δε στην πλήρη κατοχή του αγοραστού μετά την πλήρη αποπληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση ο πωλητής μπορεί να αφαιρέσει τα εμπορεύματα ο αγοραστής δε υποχρεούται να τα παραδώσει.
Όλα τα προϊόντα έχουν εγγύηση για τυχόν ελαττώματα. Η εγγύηση δεν ισχύει για προβλήματα που θα παρουσιαστούν λόγω κακής χρήσης.

Στα προϊόντα που γίνονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας για λογαριασμό του πελάτη δεν γίνονται δέκτες επιστροφές.
Έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών δεν επιστρέφονται

Σε κάθε περίπτωση στα προϊόντα (για να διαπιστωθεί η κακή και ελαττωματική ποιότητα και να γίνει η αντικατάσταση ή επισκευή τους, ο πελάτης υποχρεούται να μας αποστείλει φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή στο info@mathios.com.gr )

Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιοδήποτε συγκριμένο σκοπό. Ως πελάτες είστε υπεύθυνοι για: την επιλογή προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας.

Η εταιρεία δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της.

Η επιστροφή προϊόντων προς έλεγχο γίνεται στην έδρα μας και επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον πελάτη.

Τέλος, σε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Επίσης:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών για αγορά μέσω κάποιου φυσικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών από τα καταστήματα μας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαβής των προϊόντων μέσα από τις σχετικές διαθέσιμες μεθόδους αποστολής. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο αποστολής και πληρωμής τους.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων είναι μεταβαλλόμενη διαρκώς και για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Πριν την επικύρωση της παραγγελίας ο αγοραστής οφείλει να ενημερωθεί επαρκώς για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας του, είτε για το χρόνο κατασκευής τους τη δεδομένη χρονική στιγμή της παραγγελίας. Η ενημέρωση γίνεται πριν τη παραγγελία, είτε τηλεφωνικώς στο αρμόδιο τμήμα πωλήσεων, είτε μέσω e-mail. Αναφέρεται ρητά ότι η ενημέρωση αυτή δεν δεσμεύει την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού (ημερολογιακής απόστασης) της ενημέρωσης από εμάς μέχρι τη κατάθεση χρημάτων προς επικύρωση της παραγγελίας καλό είναι ο εκάστοτε πελάτης να ζητάει επικαιροποίηση εκ νέου της διαθεσιμότητας και του χρόνου κατασκευής.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π. 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή τωνδιατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

-Υπαναχώρηση απο αγορά εντός 14 ημερολογιακών ημερών,το προιον πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο,με άθικτη συσκευασία,χωρίς σημάδια φθοράς είτε του προιόντος είτε της συσκευασίας και παράδοση στην έδρα μας με έξοδα του αγοραστή. τα εξοδα αποστολής-επιστροφής επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη. Αν τηρούνται όλες οι ανωτέρω προυποθέσεις,γίνεται επιστροφή της αξίας του προιόντος.Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.
Αν προκειται για ειδική κατασκευή,(διαστάσεις,χρώμα,υλικό )δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο προμηθευτήκατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, τότε θα πρέπει να μας στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία αγοράς.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, χωρίς φθορές, με πλήρη συσκευασία και όλα του τα παρελκόμενα.

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την παρούσα Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει εγκριθεί και να έχει συμπληρωμένο τον «Αριθμό Επιστροφής».

Το δέμα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με «παραστατικού αγοράς» και με τη φόρμα επιστροφής στο σημείο που αναφέρεται ο «Αριθμός Επιστροφής» κολλημένη εξωτερικά σε εμφανές σημείο.

Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται με δικό σας μεταφορικό μέσο και κόστος, εντός επίσης 14 ημερολογιακών ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη ημέρα κοινοποίησης σε εμάς της δηλώσεως σας περί υπαναχώρησης και σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της σύμβασης από την οποία υπαναχωρείτε.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας:

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Περιοχή / Πόλη / ΤΚ:

e-mail:

Τηλ.:

Κινητό:

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία των προϊόντων που θέλετε να επιστρέψετε:

Κίνηση
Συστήματος

Ημ/νία
παραλαβής

Κωδικός
Προϊόντος

Ποσότητα

Περιγραφή
Προϊόντος

Για παραγγελίες εκτός Αττικής, η αποστολή πραγματοποιείται μέσω μεταφορικών εταιρειών (πρακτορείων). Η παράδοση μέχρι το πρακτορείο γίνεται από εμάς ΔΩΡΕΑΝ, ενώ ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα της μεταφορικής εταιρείας με ενδεικτικό ελάχιστο κόστος 40 ευρώ.

Αν θέλετε να πετύχετε καλύτερη τιμή στα μεταφορικά του πρακτορείου, μπορείτε να μας υποδείξετε το πρακτορείο που εξυπηρετεί την περιοχή σας, ώστε να παραδώσουμε τα προϊόντα σας στη συγκεκριμένη μεταφορική εταιρεία.

Σε περίπτωση που δεν έχετε υπόψιν σας κάποιο πρακτορείο, η εταιρεία μπορεί να σας προτείνει τα αντίστοιχα πρακτορεία που επιλέγουν οι πελάτες μας, συνδυάζοντας τόσο προσιτές όσο και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε παραγγελία, ένας εκπρόσωπός μας θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες!

Αυτό το Site χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:
– Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο Site. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο Site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.
– Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο Site.
– Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί το Site της, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης πλοηγηθεί σε κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο ηλεκτρονικό τεχνολογικό περιοδικό ή blog.
Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο Site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

1. Πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα :

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέξτε στη Μέθοδο Αποστολή το «Παραλαβή από κατάστημα». Εφόσον η παραγγελία σας καταχωρηθεί έως τις 15:00 και τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα, τότε την επόμενη εργάσιμη θα βρίσκονται στο κατάστημα που επιλέξατε. Η παραγγελία σας θα παραμείνει στο κατάστημα που επιλέξατε για 2 μέρες μετά την παράδοση της σε αυτό. Η εξόφληση της παραγγελίας θα γίνει στο ταμείο του καταστήματος κατά την παραλαβή.

2.Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Η Χρήση της πιστωτικής κάρτας γίνεται μονο στο κατάστημα .Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρική πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.

Αγορά με δόσεις: Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα με δόσεις (έως 36) μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.Οι δόσεις είναι άτοκες αλλά απαιτείτε προκαταβολή 30% της αξίας των αγορών με μετρητά.

3.Πληρωμή μέσω PayPal

Επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το PayPal μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα του PayPal για την πραγματοποίηση της συναλλαγής και εξόφλησης της παραγγελίας. Η PayPal αποτελεί τον πιο γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο διαμεσολαβητή για Online συναλλαγές. Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ, χρησιμοποιώντας την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού.